TA STRONA UŻYWA COOKIE. Dowiedz się więcej o celu ich używania i w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij
§1
 1. Zosia i Kevin jest serwisem internetowym, którego operatorem jest HanBright S.A. z siedzibą w Krakowie (31-444), ul. Ostatnia 1D, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego, Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000390110, posługująca się numerem NIP 677-231-79-29, REGON 120782640, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł.
 2. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez HanBright S.A., zwaną dalej Operatorem oraz korzystania z serwisu Zosia i Kevin, zwanego dalej Serwisem, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego..
§2
Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
 1. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 2. Operator – HanBright S.A.;.
 3. Usługi - świadczone na rzecz Użytkownika przez Operatora, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem serwisu Zosia i Kevin;
 4. Konto - dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się część Serwisu pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych (adresu mailowego oraz hasła).
§3
 1. Zamawiając usługę, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez Operatora, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.
§4
 1. Do założenia Konta i zamówienia usługi wymagane jest podanie danych osobowych w postaci adresu mailowego. Poprzez założenie Konta oraz korzystanie z usług świadczonych poprzez Serwis Użytkownik wyraża zgodę na:
  1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Serwis,
  2. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w celach marketingowych i statystycznych,
  3. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis,
  4. otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres mailowy.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do danych osobowych, a także dokonywania sprostowania błędów, uzupełniania i aktualizacji danych.
 3. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 1 jedynie przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm) oraz niniejszego regulaminu. W rozumieniu powyższej ustawy oraz regulaminu Serwisu ochronie danych osobowych nie podlegają osoby prawne tj. spółki, przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych i technologicznych:
  1. adres IP,
  2. wywołany adres internetowy (url),
  3. adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu,
  4. rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
  5. innych informacji transmitowanych protokołem http.
§5
 1. Usługi świadczone przez Operatora polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną interaktywnego kursu języka angielskiego przeznaczonego dla dzieci w wieku 3-6 lat;
 2. Usługa, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. jest odpłatna (abonament). Cena abonamentu uzależniona jest od okresu, na który zamawiana jest usługa i wynosi:
  1. 2 zł - 1 dzień
  2. 6 zł - 1 tydzień
  3. 9 zł - 1 miesiąc
  4. 25 zł - 3 miesięcy
  5. 35 - 6 miesięcy
 3. Abonament może być opłacony za pomocą:
  1. karty kredytowej w systemie eCard,
  2. przelewu internetowego w systemie eCard lub
  3. sms
 4. Szczegółowe informacje na temat płatności za dostęp do części komercyjnej Serwisu przez sms znajdują się w regulaminie płatności sms dostępnym pod adresem http://zosiaikevin.pl/regulamin-uslugi-ecard.pdf
 5. Dostęp do usługi, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. jest uruchamiany automatycznie po dokonaniu płatności. Dzień uruchomienia dostępu do usługi jest pierwszym dniem okresu, na jaki zamawiana jest usługa.
 6. W przypadku opłacenia abonamentu w sposób określony w ust. 3 lit a) lub b) Użytkownik ma prawo otrzymania faktury VAT . Użytkownik upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 7. Rozpoczęcie świadczenia usługi, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. a) następuje przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r. Nr 22 poz. 271 ze zmianami).
 8. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian interaktywnego kursu języka angielskiego, w szczególności do modyfikowania treści lekcji (zabaw, zadań, testów itp.).
 9. Operator zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych usług oraz stosowania okresowych promocji.
 10. Prenumerata nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Operatora. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.
 11. Forum jest usługą pozwalającą na publiczne komentowanie zjawisk i zdarzeń przez Użytkowników. Użytkownik wyraża zgodę na to, iż jego wypowiedzi są udostępniane na stronie internetowej Serwisu oraz na to, aby inni Użytkownicy komentowali jego wypowiedzi.
 12. Operator może zablokować możliwość korzystania przez Użytkownika z Forum, w szczególności jeśli Użytkownik zamieszcza na forum treści, które naruszają dobra osobiste Operatora lub innych osób, treści nawołujące do przestępstwa, o tematyce rasistowskiej, pornograficznej lub treści w inny sposób naruszający prawo, dobre obyczaje lub sprzeczne z tematyką Seriwsu, a także treści o charakterze wyłącznie reklamowym bądź spamerskim.
 13. Operator zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści, o których mowa w ust. 1.
§6
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania usług Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres info@zosiaikevin.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres mailowy Użytkownika.
§7
 1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej na podany przez siebie adres mailowy.
 2. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte.
 3. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Operatora o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres mailowy. Jednocześnie użytkownik zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 7 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.
§8
POLITYKA PRYWATNOŚĆI
 1. Użytkownik korzystając z Usługi wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:


  1. Adres IP
  2. Wywoływany adres internetowy (URL)
  3. Adres internetowy, z którego Użytkownik korzyszta
  4. Innych informacji transmitowanych protokołem http
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze plików cookies. W trakcie korzystania z Usług w systemie teleinformatycznym Użytkownika nie są w sposób trwały instalowane pliki cookies lub inne składniki oprogramowania wykorzystywanego przez Usługodawcę

 3. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki której użytkownicy nie muszą na każdej stronie wpisywać swoich danych rejestracyjnych (jak np. loginu i hasła). Służą one do tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych użytkownika, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie przez użytkownika usunięte. Usunięcie plików cookies, jak również zmiana ustawień ich dotyczących możliwa jest poprzez modyfikację odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej wykorzystywanej przez użytkownika.

 4. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  3. funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  4. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
§9
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.